x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Polityka Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Nowela Sp. z o.o. usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Nowela Sp. z o.o. – przy ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS: NIP: 787-10-00-455, REGON: 630225949, adres email: zamowienia@nowela.pl

2 Usługodawca – Nowela Spo.zo.o.;

3 Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4 Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

5 Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

6 Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

7 Usługa – usługę zamówioną przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmującą otrzymywanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera tj. podania adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji.

8 Newsletter – usługa zamówiona przez Usługobiorcę polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, poprzez moduł mailingowy;

3. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez Nowela Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

4. Usługa newsletter ściśle związana jest ze stroną www.nowela.pl. Usługobiorca otrzymuje dostęp do usługi newsletter po złożeniu zamówienia na newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej www.nowela.pl (odnośnik na stronie ‘’ Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco’’). Po podaniu / wpisaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

5. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.

6. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji-45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

7. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

10. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Lub zgłosić taką chęć mailowo na adres: zamowienia@nowela.pl Rezygnacja z usługi powoduje usunięciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy i następuje to natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

11. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania ( przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki), programy szpiegujące, spam włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez : dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.

12. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do:

a. wysyłania newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera 
b. przetwarzania danych osobowych (adresu elektronicznego) przez Nowela z o.o.. w celach marketingowych, dla celów realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926. Nowela Sp. zo.o informuje, iż jest administratorem danych osobowych. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

c. czasowego wyłączania lub ograniczenia usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
d. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
e. zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

13. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące kwestii technicznych funkcjonowania Usługi jak i innych kwestii dotyczących Usługi. Reklamacje można przesyłać na adres email : zamowienia@nowela.pl jak również listownie na adres Usługodawcy.

14. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługobiorca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Usługodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].