x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Program lojalnościowy

Regulamin

Program lojalnościowy – Klienci B2C (business-to-consumer)

§1Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego – Klienci B2C jest wydawnictwo Nowela sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 64, 60-163, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100119, posiadająca numer NIP: 7871000455, REGON 630225949, zwana dalej wydawnictwo Nowela.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym dla Klientów indywidualnych, Uczniów, Studentów, Nauczycieli, dokonujących zakupów detalicznych jako osoba fizyczna zwanym dalej „Programem”.

 3. Regulamin skierowany jest do osób fizycznych zwanych dalej Uczestnikami.

 4. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2Przystąpienie do programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w Sklepie Internetowym www.nowela.pl oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Nowela nadaje każdemu użytkownikowi indywidualny kod rejestracyjny, który pełni funkcję identyfikacyjną i umożliwia korzystanie z wszystkich praw Uczestnika, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3Zasady współpracy

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością.

 2. Przystąpienie do Programu nie ogranicza Uczestnika w wyborze metod i środków nauczania, a w szczególności nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych, czy ćwiczeniowych określonego wydawcy.

 3. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Nowela zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu o czym każdy z Uczestników Programu zostanie poinformowany wiadomością email.

 4. Nowela może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie a zmieniony regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

§4Korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym

 1. Informacje o działalności wydawnictwa Nowela

  1. Uczestnik Programu będzie otrzymywał drogą mailową lub telefoniczną aktualne informacje o aktualnych promocjach i nowościach wydawniczych oraz o organizowanych przez wydawnictwo Nowela konferencjach metodycznych i szkoleniach

 2. Dodatkowy rabat na zakupy

  1. Program uprawnia do uzyskania indywidualnego konta w Sklepie Internetowym www.nowela.pl na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

  2. Każdy Uczestnik gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie użytkownika znajdującym się na stronie www.nowela.pl

  3. Każdy Uczestnik, po zalogowaniu się, może w dowolnej chwili sprawdzić aktualną ilość zebranych przez siebie punktów.

  4. Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego za każde pełne 200PLN (wartość po aktualnie obowiązującym rabacie internetowym) wydane w księgarni internetowej www.nowela.pl otrzymuje na swoje indywidualne konto 5 punktów. Przy zebranych 20 punktach Uczestnik otrzyma Voucher o wartości 20zł do wykorzystania w Sklepie internetowym www.nowela.pl

  5. Voucher ma ważność 180 dni.

  6. Voucher należy wykorzystać jednorazowo.

  7. Za zakupy, które są dokonywane z tytułu zebranych punktów w Programie, nie są przyznawane punkty.

  8. Uczestnik, po zdobyciu 20 punktów ma prawo wykorzystać Voucher, lub zbierać punkty dalej.

  9. Zebranymi punktami, Uczestnik może - w dowolnym momencie – zapłacić za zakupy w księgarni internetowej www.nowela.pl. Punkty nie mogą być wymienione na środki pieniężne. Punkty mogą być realizowane wyłącznie w księgarni internetowej www.nowela.pl.

  10. W przypadku chęci zakupu publikacji o wartości przewyższającej liczbę zgromadzonych punktów, Uczestnik może przeznaczyć dotąd zgromadzone punkty na część ceny zakupu i zrealizować płatność za pozostałą część wybraną przez siebie metodą płatności.

  11. Punkty zostają przyznane Uczestnikowi za indywidualne zakupy w sklepie www.nowela.pl

  12. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość w sklepie www.nowela.pl, w zakresie której naliczone zostały punkty, punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały punkty, nastąpi ponowne przeliczenie punktów tj. anulowanie punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

  13. W przypadku złożenia reklamacji zakupionych produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały punkty, wydawnictwo Nowela uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia salda punktowego co oznacza, że Uczestnik zachowuje punkty naliczone przy zakupie reklamowanych produktów).

 3. Wykorzystanie punktów lojalnościowych – płatność za zakupy w księgarni internetowej www.nowela.plnie łączy się z innymi rabatami, promocjami, poza tymi, które widnieją na stronie www.nowela.pl Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto produktów widniejącej na wystawionym przez wydawnictwo Nowela paragonie lub fakturze za zakup produktów, co oznacza, że punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Vouchera przyznanego w związku z wykorzystaniem punktów.

§5Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.nowela.pl

 2. Każdy Uczestnik może odstąpić od udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres zamowienia@nowela.pl

 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.