x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Klauzula Informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu wysyłki Newslettera Portalu Nowela.pl

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera z Portalu Nowela.pl jest Nowela Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS: NIP: 787-10-00-455, REGON: 630225949, adres email: zamowienia@nowela.pl

2. Dane osobowe Usługobiorców, którzy zapisali się do Newslettera, przetwarzane są w celu poinformowania ich o aktualnej ofercie Nowela sp. z o.o., w tym aktualnych promocjach. Podstawą przetwarzania tych danych są uzasadnione interesy administratora, polegające na promocji oferowanych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są usługodawcy świadczący na rzecz Nowela sp. z o.o. usługi w zakresie administrowania serwisem internetowym.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wyrażenia przez Usługobiorcę woli wypisania się z Newslettera. Wraz z wypisaniem się z Newslettera, adres e-mail oraz inne dane osobowe Usługobiorcy usuwane są z systemu Usługodawcy.

5. Usługobiorcy przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

- Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

- Prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- Prawo do przenoszenia danych osobowych,

- Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi polegającej na wysyłce Newslettera. Skutkiem niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia Usługi.

7. Wobec Usługobiorcy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje, w szczególności Usługobiorcy nie podlegają profilowaniu.